Zaměření školy - ŠVP

 

Charakteristika programu – filozofie školy

Největší hodnotou v životě člověka je jeho zdraví, jeho nejbližší a svět ve kterém může žít.

 

Od školního roku 2009/2010 začala naše mateřská škola pracovat podle inovovaného ŠVP, který vychází z dokumentu „ Koncepce rozvoje Mateřské školy v Oboře“ zpracovaného pí. ředitelkou Danou Michálkovou a zároveň se opírá o modelový program „Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole“ Při tvorbě Školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z dobré znalosti daného prostředí a ze zamyšlení se v jaké současné době a světě to vlastně žijeme.

Mateřská škola v Oboře je škola téměř rodinného typu, kde klademe velký důraz na pohodu po všech stránkách. Kromě tělesné pohody, pocitu bezpečí, pozitivního citového i myšlenkového rozpoložení, zájmu o okolí, ochoty být prospěšný lidem kolem sebe, být v souladu se sebou samým i druhými lidmi. Na základě společných prožitků se v malém kolektivu dětí a dospělých vytvářejí pevné citové vazby, které pak tvoří základ pro budoucí citový život dětí.

Náš ozdravný program jsme proto pojali jako „ cesty k pohodě“, kde bude naši snahou předem vyloučit z naší mateřské školy a vytěsnit to, co pohodě nejvíc škodí, a to je stres. Budeme se snažit vytvářet takové podmínky spolu s ostatními zaměstnanci a rodiči, abychom vytvořili pohodu nejen našich dětí, ale nás všech.

Stěžejním cílem našeho programu je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, k lidem i světu kolem nás, k praktickým dovednostem své zdraví si chránit.Jsme si vědomi, že zdraví je subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti. Náš Školní vzdělávací program proto nese název.

                                   „Cesta v pohodě - k přírodě“

 

Dlouhodobé záměry:

 • vybavit naše děti takovými znalostmi a dovednostmi, které jim usnadní                          
 • zvládání životních situací, které je v dalším životě čekají.
 • vytvářet takové citové zázemí, které vytvoří základ pro budoucí citový život dětí
 • vést k samostatnosti a odpovědnosti za své chování a podporovat tak zdravé sebevědomí.
 • vytvářet vztahy založené na vzájemné pomoci, toleranci, a respektu v jednání s mladšími či hendikepovanými kamarády.
 • upevňovat a posilovat dobré vztahy s rodinou dítěte, ta je v jeho životě teď tím nejdůležitější

 

 Zaměření školy

Co je dětem největší jistotou, než jejich rodina, co je jim nejblíže, než svět, který je obklopuje.

Umístění mateřské školy na okraji obce, situované do překrásné oblasti Chlumů staví do popředí v našem programu environmentální výchovu. 

Environmentální výchovu chápeme jako výchovu dětí k ekologii. Nejen, že se budeme učit šetřit energii a vodu, sami třídit odpad, ale hlavně pečovat podle svých sil a možností o své nejbližší okolí, především okolí naší MŠ a školní zahrady. Právě poloha naší mateřské školy staví do popředí v našem programu environmentální oblast vzdělávání. Nabízí možnosti přímého pozorování a úzkého kontaktu se změnami v přírodě během celého roku. Povedeme děti nejen k pozitivnímu vztahu k přírodě samotné, ale naučíme se takovým dovednostem, abychom o ni uměli podle svých sil a možností pečovat a chránit ji.Budeme učit děti ale především odpovědnosti za důsledky svého chování vůči okolnímu prostředí ,  přírodě a tím i k ochraně a péči o prostředí celého tohoto světa.

 Jakými prostředky toho dosáhneme:

 • nejvíce našich činností a aktivit zaměříme do pobytu venku
 • vytvoříme zcela nový koutek pro „badatele“, pro který zakoupíme vybavení podle materiálních možností školy – mikroskop, lupy, encyklopedie.
 • navážeme spolupráci s MŠ v Doubravici, která rovněž zaměřila svoji pozornost na výchovu k ekologii
 • nové poznatky budeme získávat účastí na seminářích týkajících se této problematiky
 • osvětu veřejnosti v oblasti životního prostředí budeme organizovat formou výletů a akcí s přírodovědným zaměřením.
 • v mateřské škole budeme pořádat ochutnávky např. pomazánek, pečiva z kuchyně zdravé výživy
 • navštívíme „Lipku“ – školské zařízení environmentálního vzdělávání, kde se budeme zúčastňovat nabízených ekologických výukových programů.

 

                                                                       NEFORMÁLNÍ ČÁST VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODMÍNKY

 Podmínky vzdělávání

 

Podmínky, na které jsme se ve školním roce 2009/2010 zaměřili a které se nám daří:

 

 • učitelka svým chováním podporuje zdraví své i ostatních
 • přehodnotili jsme uspořádání dne, kde je větší prostor pro spontánní hru
 • děti si samy určují s kým, čím a jak si budou hrát
 • většinou jsou hračky a stavebnice ukládány tak, aby děti měly možnost si je samy brát
 • děti se volně pohybují po předem smluvených prostorách v MŠ
 • mají své místo pro uchovávání osobních výtvorů
 • individuálně uspokojují své tělesné potřeby
 • aktivní zapojení rodičů do akcí školy
 • jídelníček je sestavován podle zásad správné výživy, děti si volí odpovídající porci
 • je zajišťován pitný režim a paní uč. jde příkladem
 • probíhá každodenní komunikace učitelek o dění v MŠ
 • jednou za 3 měsíce – pedagog. i provozní porada
 • TVP je prací obou pedagogických pracovnic, rovněž evaluace
 • spolupráce s OÚ v rámci finančního zabezpečení chodu školy
 • poskytování darů od ČČK, obcí Obora i Jabloňan, od sponzorů
 • spolupráce s mateřskými školami s Doubravicí a Bořitov
 • spolupráce se ZŠ Jabloňany

Podmínky, na které se zaměříme:

Věcné prostředí

V současné době je dětem k dispozici třída, herna, šatna, umývárna se sociálním zařízením. Uspořádání tříd podporuje aktivity dětí potřebné pro rozvoj všech oblastí jejich osobnosti / biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální/ Celý prostor bude řešen tak, aby nabízel dětem jak koutek pro soukromí a samotu, tak možnost rušnějších pohybových aktivit.

Aktivitu a iniciativitu dětí budeme dále podporovat:

 • ukládáním hraček a stavebnic tak, aby děti samy měly možnost si je brát
 • rovněž tak výtvarný a pracovní materiál
 • zajištěním bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí
 • variabilními hracími kouty, které budou obměňovány společně s dětmi
 • dostatečným zajištěním funkčních podnětných a estetických hraček a pomůcek
 • zvláštní složkou pro uchovávání osobních výtvorů každého dítěte
 • zvláštní složkou pro předškoláky a jejich pracovní listy
 • novým koutkem pro badatele pro experimentace a pokusy, nutno zakoupit potřebné pomůcky/lupy, mikroskop, encyklopedie/

Optimální věcné prostředí budeme vytvářet i v ostatních částech školy- okolí MŠ, zahrada školy

Sociální prostředí:

Budeme vytvářet takové sociální klima školy, které bude pro děti přímým vzorcem jejich chování, jak k sobě navzájem, tak i ke všem ostatním.Naše vztahy budou založeny na vzájemné úctě, důvěře, empatii a spolupráci. S rodiči dětí a ostatními zaměstnanci se pokusíme vytěsnit z naší MŠ to, co nejvíc nejen dětem, ale i nám všem škodí – a to je stres.

Budeme respektovat a uspokojovat přirozené lidské potřeby dětí , učitelů i ostatních zaměstnanců školy. Nejbližší je nám model přirozených lidských potřeb A. Maslowa.

S dětmi jsme si vytvořili pravidla soužití v MŠ. Jsou průběžně doplňována:

 • neodcházíme ze třídy po domluvě s učitelkou
 • nekřičíme, nepoužíváme nevhodná slova
 • neničíme jak hračky a prostředí, tak i práci a výtvory svých kamarádů
 • neubližujeme si, pokud je potřeba vzájemně si pomůžeme
 • pokud sami něco nezvládáme, požádáme o pomoc/pí. učitelku, kuchařku, školnici kamaráda/ . Za pomoc poděkujeme
 • ukládáme hračky a věci zpět na svá místa
 • neběháme a nejezdíme auty mezi stolečky- velmi nebezpečné
 • po každém použití toalety si pečlivě mýdlem umyjeme ruce
 • hračky i jiné věci si vzájemně nebereme, domlouváme se.
 • snažíme se dokončit započatou práci

Při komunikaci s dětmi / i dospělými/ se budeme řídit těmito pravidly:

 • budeme projevovat dětem empatii /přijímáme dítě takové, jaké je/
 • máme porozumění pro životně důležité fyziologické potřeby, byoritmy a zvyky
 • necháme je vyjádřit své pocity jak kladné, tak i záporné
 • nebudeme hodnotit děti mezi sebou, ale jen dítě samotné
 • budeme projevovat uznání / nesnižujeme lidskou důstojnost zesměšňováním/
 • budeme podporovat samostatnost dětí možností výběru a vracením otázek
 • necháme dětem pocítit přirozené následky zpětnou vazbou

Práva a povinnosti všech zúčastněných / dětí, rodičů, ředitelky, učitelky i provozních zaměstnanců/ jsou obsažena v Školním řádu MŠ.

Doplnění práv a povinnosti dětí:

 • individuálně uspokojovat své tělesné potřeby
 • vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou
 • užívat předem smluvené prostory MŠ za předpokladu dodržení smluvených pravidel
 • účastnit se i neúčastnit aktivit a činností nabízených učitelkou, nebo ostatními dětmi
 • nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost
 • podílet se na rozhodování o společných činnostech a hrách
 • vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiným a hledat „společnou řeč“
 • podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití.

Doplnění práv a povinností rodičů:

 • být prokazatelně seznámeni s řádem školy a respektovat jej
 • znát a respektovat pravidla, která ve škole platí
 • být seznámen se základními materiály / Školním vzdělávacím programem, Třídním vzdělávacím programem, Evaluačními postupy/
 • vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům, navrhovat jiná řešení
 • před nástupem dítěte do mateřské školy využívat možnosti předem dohodnutých návštěv pobytu společně s dítětem, účastnit se akcí školy
 • využívat nabídnutých dotazníků

Práva a povinnosti učitelky:

 • znát a používat ŠVP, TVP a všechny dokumenty týkající se naší MŠ
 • spolupodílet se na jejich tvorbě a realizaci
 • znát a respektovat Řád školy
 • být dětem vzorem v chování
 • vychovávat a vzdělávat svěřené děti ke zdravému způsobu života a podpoře zdraví
 • respektuje individualitu dítěte, jeho schopnosti, jeho tempo
 • klade na děti přiměřené nároky podle jejich schopností, ne podle věku
 • respektuje přirozené potřeby dítěte (podle A. Maslowa)
 • poznávat děti, jejich projevy a chování zaznamenávat a vyhodnocovat
 • poskytovat poradenskou činnost
 • účastnit se na parcipativním řízení školy
 • celoživotně se vzdělávat
 • svoji práci neustále vyhodnocovat v evaluaci i autoevaluaci

Ostatní pracovnice školy a školní jídelny:

 • totéž jako učitelka, mimo její roli diagnostickou a poradenskou

Práva a povinnosti ředitelky:

 •  nese odpovědnost za vytváření koncepce dlouhodobého rozvoje, výchovně - vzdělávací činnost a tím i výsledky školy s využitím podnětů všech zúčastněných
 •  vytváří bezpečné, zdravé a hygienicky nezávadné podmínky pro děti, zaměstnance školy, respektuje jejich přirozené potřeby.
 •   umožní všem zaměstnancům, rodičům i ostatním partnerům spoluúčast na řízení školy, na akcích školy
 •  dává velký prostor všem zaměstnancům pro jejich vlastní tvůrčí přístup k práci, čímž posiluje jejich sebedůvěru a zdravé sebevědomí
 •   přistupuje ke každému spolupracovníkovi individuálně, případné změny s ním předem konzultuje
 •  motivací a aktivizací svých spolupracovníků je vede k participaci a snaze vytvořit tým, který bude účinně pracovat na společných úkolech    
 •   pravidelně kontroluje a vyhodnocuje efektivnost práce
 •  klade velký důraz na další vzdělávání své – čímž si získává respekt odborností
 •  podporuje snahu vzdělávat se i u svých spolupracovníků, formou samostudia, uvolňováním na vzdělávací akce, zajištěním odborných materiálů a literatury,
 • včetně možné finanční úhrady
 • vede jednání s rodiči, představiteli obou obcí, zájmovými organizacemi, sponzory, vyhledává další kontakty
 •  prezentuje práci mateřské školy na veřejnosti
 • spolupracuje s ostatními MŠ s Bořitovem, Doubravicí a ZŠ  Jabloňany
 • odpovídá za dokumentaci a administrativní zpracování výsledků společné práce
 •  zajišťuje materiálně – technické vybavení a zázemí pro děti i zaměstnance MŠ
 • ve vztahu k ostatním jedná seriozně, zveřejňuje pravdivé informace o tom, co je skutečně realizováno

      

Organizační prostředí: 

Vytvoříme dětem určitý rytmický řád, který je založen na potřebách zdravé životosprávy. Je naplněním potřeby svobody s potřebou řádu, kde se prolíná ve vzájemné rovnováze volnost a disciplína.

Děti si samy budou určovat:

 • s kým, čím a jak si budou hrát
 • jakých společných aktivit se dnes zúčastní
 • zvolí si porci jídla podle své potřeby
 • po domluvě s učitelkou dobu svého odpočinku
 • samy se obslouží v pitném koutku
 • samy si připravují přesnídávku a svačinku

Všcihni se pak budeme řídit dohodnutými pravidly.

Organizační prostředí je zachyceno v organizaci dne mateřské školy a je součástí Řádu školy.

Informační a komunikační systém

Budeme provádět:

 • každodenní komunikací s dětmi, zaměstnanci, rodiči - při odchodu dětí z MŠ
 • účastí rodičů, zástupců obcí a přátel školy na akcích školy
 • účastí rodičů na schůzkách / včasné písemné oznámení s předem určeným programem/
 • volně přístupnými materiály školy /ŠVP, TVP – dílčí cíle + nabídka činností, školní řád, úplata za předškolní vzdělávání, za stravné, organizace dne/
 • volně přístupnými informacemi o akcích, které nás v nejbližší době čekají
 • aktuální výtvory dětí, se kterými se rozhodly ostatním pochlubit
 • foto z uskutečněných akcí školy
 • dotazníky pro rodiče
 • příspěvky do místního zpravodaje „Oboráček“
 • základní informace poskytujeme rodičům při zápisu dětí, při schůzkách, při předem smluvené schůzce s ředitelkou, uč., vedoucí ŠJ

Kdo a jak informace poskytuje:

Ředitelka školy paní Michálková Dana:

 • informace organizační, provozní, personální a finanční záležitostí mateřské školy
 • výchovně - vzdělávacího procesu, diagnostiky a poradenství
 • stížností

 

Učitelka paní Kolínková Jana

 • informace výchovně-vzdělávacího procesu, diagnostiky a poradenství

Vedoucí školní jídelny paní Havířová Marcela

 • informace týkající se oblasti stravování, skladby jídelníčků

Materiální podmínky:

 jsou odvislé od rozpočtu školy a finančního zabezpečení obce, od získání nových sponzorů i z řad rodičů.

V roce 2009/2010 jsme měli v plánu:

 • Ve třídě a herně: vybavení nábytkem, hračkami, stavebnicemi, je na dobré úrovni. Byla zakoupena nová dětská kuchyňka, auta, vodní svět, knihy. Pro příští rok plánujeme obchůdek, opravu polykarpovy stavebnice, molitanových kostek a vybavení koutku pro badatele/mikroskop, lupy, encyklopedie/. Nákup sportovního nářadí – závěsné lavečky, košů, míčů
 • Umývárna:Podle počtu zapsaných dětí k bylo zapotřebí zbudovat z hygienického hlediska ještě jedno dětské WC.
 • Šatna:Vzhledem k většímu počtu dětí bychom chtěli v rámci sponzorství umístit do šatny lavečku, která by poskytla více místa dětem při oblékání, a to hlavně v zimě. Vybavit prosklenou část dveří , vedoucí z šatny do třídy dřevěnou výplní z hlediska bezpečnosti.
 • Kuchyně: Bylo třeba provést celkovou úpravu kuchyně v souladu s aktuálními hygienickými požadavky.
 • Školní zahrada: Prostor, členění i vybavení školní zahrady je velmi dobré. Dominantou zahrady je velký ořech, jeho stínu využíváme hlavně v létě. V zimě zase uměle vytvořeného kopce. Místnosti ve kterých jsou uloženy hračky byly odvětrány. Oprava zahradního domečku je v jednání se sponzorem naší MŠ.S úpravou zahrady nám vypomáhají pracovníci OÚ v Oboře (sekání trávy, shrabování listí, prořezávání stromů).

Dlouhodobé záměry:

 • zateplení budovy, včetně výměny oken
 • výměna stolů a židlí novým dětským nábytkem, odpovídajícímu vzrůstu dnešních dětí
 •  vybavení ložnice novými zdravotními lehátky
 • upravit nejbližší okolí MŠ v rámci sponzorství
 • navezení nového písku na školní zahradu na vykrytí prostoru pod průlezkami

     

                                                                                                               Spolupráce s rodiči

 • dobré vztahy naší mateřské školy s rodinou dítěte považujeme za základní stavební kámen výchovy a vzdělávání každého dítěte. 
 • velmi důležité je první setkání rodičů a dítěte s učitelkou, navázání prvního kontaktu, rozhovoru s rodičem o dítěti. To uskutečňujeme při zápisu dětí, nebo předem domluvené schůzce.
 • před nástupem dítěte do MŠ nabízíme rodičům možnost návštěvy společně s dítětem, po vzájemné domluvě. Většina rodičů nabídky využívá.
 • každé 3 měsíce svoláváme rodičovskou schůzku, na které jsou rodiče informováni o veškerém dění, změnách a nejbližších připravovaných akcích. Rodiče si akce, které se týkají jejich dětí, odsouhlasí. Rodiče se těchto schůzek zúčastňují, velmi je vítají.
 • při první schůzce jsou seznámeni se všemi materiály, (řád školy, ŠVP,TVP, dílčí cíle,
 • úplata za stravování, školné atd.). Můžou vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům, podílet se na jejich dotváření. Tyto dokumenty jsou jim k nahlédnutí po celý školní rok v šatně mateřské školy.
 • každé akci školy jsou individuálně včas a písemně ještě informováni
 • mohou konzultovat s ředitelkou, či učitelkou výsledky vzdělávání a výchovy svého dítěte po předchozí domluvě. Jen část rodičů této služby využívá. Rodiče se na nás obracejí spíše s  problémy kázeňskými a logopedickými.
 • společných akcí školy se rodiče se svými dětmi zúčastňují rádi, zveme i maminky s dětmi na mateřské dovolené, prarodiče, kamarády i bývalé absolventy mateřské školy.
 • někteří rodiče nám již nabídli svoji pomoc organizační -  návštěvu  u HZS v Boskovicích, návštěvu pejska cvičeného pro pobyt mezi dětmi – obou jsme rádi využili
 • vítáme i pomoc nabídnutou rodiči při drobných opravách v MŠ
 • na dění školy se mohou rodiče podílet i vyplněním dotazníku, kde nám sdělují, jak jsou s naší mateřskou školou, vzájemnými vztahy v ní a samotnou výchovně- vzdělávací práci s dětmi spokojeni.
 • naši mateřskou školu navštěvují nejen děti z Obory, ale i z Jabloňan. Ty ráno vozí jeden z rodičů, odpoledne paní učitelka. Rodiče dětí z ostatních obcí nemají tedy každý den kontakt přímo s učitelkou, často se nedostanou do MŠ celý týden. Nepovažujeme to za dobré a budeme se snažit dohodnout se s rodiči, že alespoň jednou za týden si dítě osobně odpoledne vyzvednou, aby se podívali, co je nového v MŠ, jakým obrázkem, či výtvorem je chce jejich dítě překvapit, potěšit a přitom si mohli i krátce pohovořit s učitelkou.

 

S kým ještě spolupracujeme:

 • OÚ v Oboře/je naším zřizovatelem/
 • OÚ v Jabloňanech, podporuje naši školu sponzorsky
 • SDH vypomáhá brigádnicky a organizačně
 • ČČK pořádá pro děti každoročně ukázku první pomoc
 • ZŠ v Jabloňanech –s polečné akce, výlety  společná setkání dětí přímo ve škole  
 • MŠ Doubravice-společné akce, výlety, divadelní představení, návštěvy ekocentra v „Lipce“, absolvování plaveckého výcviku
 • MŠ Bořitov – společné návštěvy kina, filmových představení