Paleontologie

Obec Obora

se nachází na území Boskovické brázdy. Tato asi 100 km dlouhá příkopová struktura se táhne od Moravského Krumlova po Moravskou Třebovou, o co je delší o to je užší. Ve svých nejširších místech má kolem 5 km. Mocnost hornin Boskovické brázdy je nejvyšší na rosicku a na letovicku, dosahuje až 3,5 km.

Z hornin převládají pískovce, jílovce a prachovce, po okrajích jsou vyvinuta souvrství slepenců. Všechny tyto horniny se usadili před 290 miliony let (v prvohorním útvaru nazývaném perm) v mezihorském údolí, které protékaly občasně toky. Klima bylo velmi teplé a proto různá jezera a potůčky brzy vysychaly a při dalších deštích a záplavách překryly živočichy uvízlé v bahně.

Mezi permskou florou dominovaly jehličnany, stromové plavuně a přesličky, mezi faunou zde byly až 1 m dlouzí sladkovodní žraloci,různé ryby, krytolebci (obojživelníci dorůstající 40 cm délky a podobní dnešním mlokům) a hmyz. Zkameněly hmyz proslavil Oboru v 60. letech minulého století.

Výzkumy prováděné Dr.J.Kukalovou z Přírodovědecké fakulty UK v Praze přinesly řadu nových poznatků o permském hmyzu. Díky tomu se lokalita zařadila po bok světovch lokalit jako je Elmo v Kansasu (USA) a Kuznětská pánev v Rusku. Kromě prvohorních hornin se vyskytují horniny druhohor.

Mocné opuky a pískovce vytvořené průnikem moře v období křídy tvoří tzv. Velký a Malý Chlum. Tyto dva kopce vytváří přírodní dominantu kraje a jsou jasným identifikačním znakem boskovického regionu. Nejmladší horniny v okolí Obory tvoří zvětraliny podložních hornin tvořící půdy a horniny tzv. antropogeního původu, tedy hornin vzniklé lidskou aktivitou.

Obora „U Tramvaje“

Lokalita záhy po svém objevení přinesla velké množství fosilního hmyzu. Patří mezi deset nejdůležitějších lokalit s nálezy permského hmyzu na světě. Kromě hmyzu zde byly nalezeny pozůstatky permských obojživelníků a rostlin.

   

Obora „Malý Chlum“

Bývalý lom na pískovce a opuku je krajinnou dominantou jižní části Boskovicka. V druhohorních mělkomořských usazeninách se hojně vyskytují mlži a ostnokožci. Pro svoji polohu a přírodní podmínky je lom vyhledávaným výletištěm.